GO! BS Schuttershof
gepubliceerd
april 21, 2023
Plaats
Tichelrijlaan 1, Sint-Truiden
Vermoedelijke duur
14/04/23 tot en met 31/05/23
Adres
Zoutstraat 67
Postcode
3800
Gemeente
Sint-Truiden

Beschrijving

 1. De planning en voorbereiding van lessen

De onderwijzer:

 • maakt een planning, rekening houdend met het gevalideerd doelenkader (= het leerplan, de leergebieden, de eindtermen), binnen een samenhangend onderwijsaanbod;
 • werkt de planning bij volgens de in de school gemaakte afspraken en plant, indien nodig, samen met de collega’s;
 • houdt bij de planning en voorbereiding rekening met de (begin) situatie van elke leerling;
 • bereidt de aanpak en de methodieken voor, rekening houdend met de geselecteerde doelen en de mogelijkheden van de leerlingen;
 • geeft het leertraject vorm op maat van de leerlingen;
 • komt de administratieve verplichtingen na conform de in de school gemaakte afspraken.

 

 1. Het lesgeven zelf

De onderwijzer:

 • beheerst de kennis en vaardigheden van de leerinhouden uit het gevalideerd doelenkader;
 • zorgt voor actualisering, verbreding en verdieping van de leerinhouden;
 • geeft de lesdoelstellingen concreet vorm;
 • zorgt voor een stimulerende en krachtige leef- en leeromgeving;
 • gebruikt de door de school ter beschikking gestelde infrastructuur en digitale middelen;
 • hanteert onderbouwde didactiek en passende werkvormen;
 • differentieert doelgericht, rekening houdend met de diversiteit en de heterogeniteit van de groep;
 • stimuleert zelfsturing en sociaal gestuurd leren bij de leerlingen;
 • zorgt voor een efficiënt klasmanagement;
 • staat open voor innovatie om de schoolvisie te realiseren.

 

 1. De klaseigen leerlingenbegeleiding

De onderwijzer :

 • begeleidt de leerlingen in hun ontwikkeling en leerproces, in hun psychosociaal functioneren en in hun onderwijsloopbaan;
 • streeft bij elke leerling naar maximale ontwikkel- en leerkansen;
 • leert de leerlingen reflecteren over het eigen leerproces zodat ze ook zichzelf kunnen sturen en evalueren;
 • speelt in op diversiteit en ontplooit mee het schoolbeleid inzake gelijke kansen en inclusie;
 • bevordert maximaal de betrokkenheid, motivatie en het welbevinden van de leerlingen;
 • gebruikt het leerlingvolgsysteem efficiënt;
 • werkt mee aan het zorgbeleid van de school;
 • heeft een signaalfunctie naar het zorgteam en de directeur;
 • verwijst in voorkomend geval door conform de schooleigen procedures inzake zorgbeleid.

 

 1. De evaluatie van de leerlingen

De onderwijzer:

 • observeert de leerlingen en evalueert breed de vorderingen en resultaten van de leerlingen conform de schoolafspraken;
 • geeft doelgerichte feedback, feedup en feedforward aan de leerlingen;
 • houdt bij de manier van evalueren rekening met de totale persoonlijkheid en de individuele vorderingen en resultaten van de leerlingen;
 • rapporteert en communiceert over de vorderingen en resultaten met ouders en betrokkenen.

 

 1. De professionalisering

De onderwijzer:

 • hanteert een open en onderzoekende houding in functie van de eigen professionele ontwikkeling en de verbetering van de lespraktijk en onderwijskwaliteit;
 • blijft op de hoogte van pedagogisch-didactische evoluties en vernieuwingen in het vakgebied;
 • verwerft nieuwe kennis en methodes in lijn met het professionaliseringsplan en past deze toe;
 • wisselt ervaring en expertise uit met collega’s;
 • hanteert observatie- en evaluatiegegevens om kritisch te reflecteren op het eigen en het collectief didactisch handelen en stuurt bij waar nodig;
 • gaat aan de slag met feedback, feedup en feedforward uit functionerings- en evaluatiegesprekken.
 1. Het overleg en de samenwerking met directie, collega’s, CLB en ouders

De onderwijzer:

 • overlegt en werkt oplossingsgericht samen met directie, collega’s, CLB-medewerkers, ondersteuners, ouders en, met betrekking tot zijn kerntaken, in voorkomend geval ook met externe actoren, in functie van een optimale communicatie, leer- en leerlingenbegeleiding;
 • neemt de toegewezen taken en rollen binnen de kerntaken op conform de in de school gemaakte afspraken;
 • neemt deel aan oudercontacten, klassenraden, personeelsvergaderingen en overleg conform de in de school gemaakte afspraken;
 • werkt, binnen de kerntaken, samen met collega’s en partners van de school en de schoolomgeving om het leerproces en de leef- en leeromgeving van de leerlingen te verruimen en te verrijken.

Aanbod & volume opdracht

12/24

Vereiste studies

Bachelor lager onderwijs

Toepassen
Zet bestanden hier neer bestanden doorbladeren ...
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/